Menu Close

Budapesti Városdiplomáciai Akadémia

Az Akadémiáról

Kedves Látogató!

Főpolgármesterként azt a célt tűztem ki magam elé, hogy egy erős város vezetője legyek. Ennek sok összetevője van, de abban biztosak lehetünk, hogy a város erejéhez nagyban hozzájárul a nyitottsága, globális beágyazottsága. Ha pedig így van, akkor nekünk az a dolgunk, hogy tegyünk ezért a beágyazottságért.

Ezt egy új és ambiciózus városdiplomáciai stratégiával kívánjuk elérni. Budapest 2019 októbere óta új szintre emelte a városdiplomáciai tevékenységét annak érdekében, hogy a főváros kezdeményező és konstruktív szereplő legyen a nemzetközi színtéren, növelje beágyazottságát, láthatóságát és vonzerejét a régióban, Európában és globálisan.

Stratégiai fejlesztési céljaink megvalósításához létkérdés, hogy be tudjunk vonni a város finanszírozásába külső forrásokat. Azért lobbiztunk az európai intézményeknél, hogy a klímavédelem frontvonalában lévő olyan nagyvárosok, mint amilyen Budapest is, jobban hozzáférhessenek EU-s forrásokhoz.

Demokratikus értékeink védelmében alapítottuk meg a Visegrádi Négyek fővárosaival a Szabad Városok Szövetségét, amely a liberális demokrácia, a pluralizmus és a jogállamiság támogatására jött létre.

A városok közötti tapasztalatcsere még inkább felértékelődik a koronavírus-járvány idején: a virtuális városdiplomácia és digitális tudásbázis segítségével hasznos információk és a legjobb gyakorlatok gyors és hatékony megosztásával folyamatosan segítettük egymást. A szolidaritásnak és a jó városközi kapcsolatoknak köszönhetően több testvér- és partnervárosunktól kaptunk védőmaszkokat és védőfelszerelést, amely kulcsfontosságú volt a COVID-19 elleni védekezés korai szakaszában.

A megnövekedett városdiplomáciai aktivitáshoz Budapestnek képzett városdiplomatákra van szüksége. Ezért nagy örömömre szolgál, hogy Korányi Dávid városdiplomáciai főtanácsadó kezdeményezésére, Balázs Péter volt külügyminiszter és EU-biztos szakmai irányításával, tudomásunk szerint a világon eddig egyedülálló módon létrejött a Budapesti Városdiplomáciai Akadémia. Az Akadémia missziója olyan értékvezérelt fiatal városdiplomata gárda kiépítése, amely konstruktívan vesz részt a jövőt alakító nagy vitákban és képes nagyfelbontású képet alkotni a körülöttünk zajló eseményekről. Bízom benne, hogy az Akadémia a sikeres első év után még hosszú ideig folytatja majd tevékenységét.

Karácsony Gergely
főpolgármester


Korányi Dávid

Kedves Látogató!

Napjainkra egyre világosabbá válik, hogy a vesztfáliai rendszer, amely a nemzetállamok primátusára épül, nem tudja megfelelően kezelni a globális kihívásokat. Bár a nemzeti kormányok továbbra is a legfontosabb szereplői maradnak a nemzetközi rendszernek, nemzetközi szervezetek, üzleti, tudományos és civil aktorok mellett az önkormányzati szint is egyre tevékenyebb részt vállal a globális ügyek formálásában.

A mai globalizált világban egyre nagyobb a városok súlya. Minden második ember városban él, az üvegházhatású gázok kibocsátásának több mint 70%-a városokból származik, a megtermelt energia kétharmadát a városok fogyasztják el. A városok a gazdasági növekedés és a társadalmi innováció központjai. A városok és a helyi önkormányzatok mind nagyobb szerepet játszanak az Európai Unió fő célkitűzéseinek megvalósításában, világszerte egyre intenzívebben működnek együtt globális problémák kezelésében. Az erősödő városdiplomáciai trendeket jól mutatja, hogy a városok közti kapcsolatok az elmúlt negyven évben megnégyszereződtek, és jelenleg világszerte több mint 200 városhálózat létezik.

Fontos leszögezni, hogy a városdiplomácia nem lehet öncélú, a városdiplomáciai teljesítményt pedig elsősorban nem a nemzetközi kapcsolatok minőségében vagy mennyiségében, hanem a városlakók életminőségének fejlesztésében kell mérni. A főpolgármester embert középpontba állító várospolitikájának és városdiplomáciai stratégiájának megvalósításában szorosan együttműködünk a diplomáciai testülettel, szakmai intézményekkel, civil szervezetekkel, magyar és nemzetközi cégekkel, valamint az itt élő külföldiekkel és a magyar diaszpórával. Kapcsolataik, tudásuk és erőforrásaik segítségével egy élhetőbb, modernebb, egészségesebb, zöldebb és versenyképesebb Budapestért dolgozunk együtt.

A Városdiplomáciai Akadémia nagyban elősegíti, hogy Budapest még hatékonyabban tudjon bekapcsolódni a nemzetközi munkába. Az Akadémia fogja biztosítani a városdiplomata utánpótlást, egyetemi hallgatók, valamint a közelmúltban végzett diplomások bevezetésével a nemzetközi és városdiplomáciai életbe.

Az első év jelentkezőinek magas száma és felkészültsége, illetve a résztvevők aktív szerepvállalása a foglalkozásokon semmi kétséget sem hagyott a felől, hogy jó úton járunk. Gratulálok az évet sikeresen záróknak a színvonalas munkához, és bízom benne, hogy a jövőben is szorosan együtt fogunk működni!

Korányi Dávid
a főpolgármester korábbi városdiplomáciai főtanácsadója


A Városdiplomáciai Akadémia tananyagának tervezésénél abból indultunk ki, hogy a városdiplomácia, mint a nemzetközi kapcsolatok sajátos szegmense, ugyanabban a politikai és jogi térben mozog, mint az államok (habár szűkebb pályákon és kevesebb lehetőséggel), ezért az általános külpolitikai céloknak és elérésük feltételeinek az alapozó ismeretek között helyet kell kapniuk. A diplomáciai cselekvés témáit illetően úgyszintén fontos szempont, hogy mind az állami, mind a városi szinten ugyanazok a szakterületek szerepelnek, de itt a városi problémák nem „kicsiben” reprodukálják az országos jelenségeket, hanem gyakran éppen ellenkezőleg: sűrített, súlyosabb formában. Erre számos példa hozható fel: közlekedési csomópontok, környezetszennyezés koncentrálódása, bűnözés, járványok terjedése stb. E meggondolások alapján állítottuk be a programba a diplomácia legfontosabb szakterületeit és a konkrét szakágazati témákhoz közeledve növekvő mértékben helyeztük a hangsúlyt a nagyvárosi/fővárosi dimenzióra. Így öltött formát az „A” tantárgy: A nemzetközi helyzet és a városdiplomácia szakterületei.

A második témakör a diplomáciai képzés megkerülhetetlen része: a nemzetközi partnerek ismerete. A „B” témák négy fő partneri csoportot emeltek ki: mindenekelőtt a szomszédos államokat és a közép-kelet-európai régiót, azután szövetségi rendszerünk szervezeteit (NATO, EU) és legfontosabb államait, a legfontosabb egyéb hatalmakat (Kína, Oroszország, Törökország), valamint a nemzetközi válságkezelést és az ENSZ működését.

A harmadik témakör a diplomáciai munka technikai kellékeiről és tudnivalóiról szólt: a nemzetközi tájékozódás módszereiről, a sajtókapcsolatokról, a protokoll feladatokról, a fordítás és tolmácsolás fontosságáról stb. Valamennyi témakört jól illusztrálták a budapesti nagykövetségeken 2020-2021-ben tett csoportos látogatások. Ezek kiválasztása Magyarország külpolitikai érdekei szerint történt. Köztük volt három fontos szomszédos állam, kettőben – Romániában és Szlovákiában – él a legtöbb kisebbségi magyar, Ukrajna helyzete pedig jelenleg a legsúlyosabb diplomáciai kihívásokat produkálja. Meglátogattuk az európai rendszer két pillére – Németország és Franciaország – képviseleteit. Végül két olyan országot választottunk – Svédországot és Hollandiát – amelyek példaként szolgálhatnak a magas színvonalú diplomáciai tevékenységre. Megkeresésünket mindegyik képviselet készségesen fogadta és hallgatóink mindenütt személyesen a nagykövettel találkozhattak és beszélgethettek. Az első tanév során ez a „C” tantárgy sínylette meg leginkább a járvány miatti korlátozásokat, mert a képességfejlesztő gyakorlatok, a valóságban előforduló helyzetek reprodukálása online nemigen valósíthatók meg. Normális körülmények között több ilyen foglalkozásra nyílt volna mód, de a legfontosabb információkra a járvány korlátai között is sikerült sort keríteni.

A tanfolyam időbeosztását úgy kellett kialakítanunk, hogy munka vagy tanulás mellett is elvégezhető legyen. Ezért kéthetenként szombat délelőttökre irányoztunk elő foglalkozásokat. Az ünnepeket is figyelembe véve 15 alkalommal számoltunk, ami megfelel egy bővebb egyetemi félévnek. Tekintetbe vettük, hogy erősen motivált hallgatóságról van szó, akik mind szakmai, mind idegen nyelvi tekintetben kitűnő előképzettséggel rendelkeznek. Az előadóktól azt kértük, hogy témájuk legújabb irodalmából válogassanak olvasnivalót, a hallgatóktól pedig elvártuk, hogy az előzetesen megadott irodalmat ismerjék meg és felkészülten érkezzenek a foglakozásokra.

Amint az a részletes tanulmányi programból kitűnik, a különféle témákat túlnyomórészt a legjobb és legismertebb szakértők adták elő. Különféle politikai hátterű személyek fogadtak el meghívást és jelentek meg az Akadémia foglalkozásain igényes bemutatókkal. Általában igyekeztünk eltávolodni a mindennapok túlpolitizált és konfliktusos légkörétől, az elemzések módszere és a viták vezérfonala a kritikus objektivitás volt.

Balázs Péter
a Budapesti Városdiplomáciai Akadémia szakmai igazgatója