Menu Close

Budapesti Városdiplomáciai Akadémia

Képzési program

a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12.§ (1) bekezdésének megfelelően

A részletes felvételi tájékoztató itt található.

Képzés megnevezéseBudapesti Városdiplomáciai Akadémia
A képzés céljaA képzésben résztvevők felkészítése a városdiplomácia különféle szakterületein adódó feladatok komplex ellátására.
A képzés célcsoportjaA felnőttképzésben részt vevő felnőttek (lehetőleg 35 év alatti), felsőfokú diplomával és magas szintű idegen nyelvtudással rendelkező szakemberek, akik kellőképpen motiváltak aziránt, hogy a növekvő fontosságú városdiplomácia kihívásainak megfeleljenek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő képes:

 • a városok – különösen a fővárosok és a nagyvárosok – nemzetközi kapcsolatainak megismerésére, értelmezésére és elemzésére,
 • értelmezni a nemzetközi élet és kapcsolatrendszer legfontosabb szereplőinek helyzetét és törekvéseit, Magyarországnak és Budapest fővárosnak hozzájuk fűződő kapcsolatait,
 • a nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges legfontosabb szabályok, eszközök, technikák megismerésére és használatukra:
  • információk kezelésére,
  • média kapcsolatok szervezésére,
  • nyilvános szereplésre és kommunikációra,
  • értelmezni a diplomáciai protokollszabályokat, viselkedés, öltözködés,
  • hivatalos étkezés szervezésére,
  • delegációs utazások szervezésére,
 • használni a klasszikus diplomácia gyakorlásához szükséges ismereteket és készségeket.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettségFelsőfokú diploma, (jogász, közgazdász, orvos vagy bölcsész, mérnök, művészettörténész, építész, sportszakember, stb.) vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók, akik már közel állnak a diploma megszerzéséhez (két éven belül végeznek).
Szakmai végzettségNem szükséges
Szakmai gyakorlatNem szükséges
Egészségügyi alkalmasságNem szükséges
Pályaalkalmassági vizsgálatNem szükséges
Előzetesen elvárt ismeretekAz angol nyelv színvonalas használata a megértés, szóbeli és írásbeli kifejezés tekintetében alapkövetelmény, további idegen nyelvek ismerete előnyt jelent a felvételnél.
Az Akadémiára jelentkezők írásbeli tudásfelmérésen esnek át, amely a nemzetközi életben való tájékozottságot, tovább angol nyelvtudásukat ellenőrzi. Akik megfeleltek, azok szóbeli tudásfelmérésre kapnak meghívót, ahol ugyanezeket a készségeiket kell bizonyítaniuk élő beszélgetésben.
Egyéb feltételekMagyar állampolgárság és büntetlen előélet.

A képzésben való részvétel feltételei

Részvétel követésének módjaA foglalkozások során napi jelenléti ívek vezetésével.
Az oktató által vezetett haladási naplóba történő bejegyzéssel.
Megengedett hiányzásAz órákról való hiányzás nem haladhatja meg az óraszám 20 %-át tananyagegységenként.
Egyéb feltételek

Tervezett képzési idő

Tanórák száma105 óra

Tananyagegységek

A nemzetközi helyzet jellemzői, a városdiplomácia szakterületei30 óra
Nemzetközi partnereink30 óra
A diplomácia eszközei és technikái30 óra
Konzultációk és látogatások15 óra
Összesen105 óra

Tananyagegység I.

MegnevezéseA nemzetközi helyzet jellemzői, a városdiplomácia szakterületei
CéljaA városdiplomácia egyes specifikus szakterületeinek alapos és szakszerű ismerete.
TartalmaNemzetközi politikai, biztonsági, gazdasági, kulturális stb. kapcsolatok aktuális állapota, különös figyelmet fordítva a városdiplomácia szempontjából fontos szakterületekre (urbanisztika, közlekedés, energia, környezetvédelem, egészségmegóvás, oktatás stb.) és nemzetközi vonatozásaira.
A tananyagegységhez rendelt óraszám30 kontaktóra
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerekA kontaktórákon előadások hangzanak el az adott szakterület kiváló elméleti és gyakorlati művelőitől. Az előadók előzetesen szakirodalmat bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, amiből azok felkészülnek. Az előadásokat az előadóval való konzultáció követi.
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformákFrontális oktatás személyes jelenléttel.
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszám0 óra

Tananyagegység II.

MegnevezéseNemzetközi partnereink
CéljaAz egyes partnerországok, régiók és nemzetközi szervezetek naprakész és szakszerű ismerete.
TartalmaNemzetközi élet és kapcsolatrendszer legfontosabb szereplőinek helyzete és törekvései, Magyarországnak és Budapest fővárosnak hozzájuk fűződő kapcsolatai.
Különös figyelemmel, a Magyarországgal szomszédos hét államnak és fővárosaiknak, a közép-kelet-európai térségnek, a visegrádi együttműködésnek és a balkáni régiónak, Magyarország szövetségi rendszerének, a NATO-nak és az Európai Uniónak.
A tananyagegységhez rendelt óraszám30 kontaktóra
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerekA kontaktórákon előadások hangzanak el az adott szakterület kiváló elméleti és gyakorlati művelőitől. Az előadók előzetesen szakirodalmat bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, amiből azok felkészülnek. Az előadásokat az előadóval való konzultáció követi.
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformákFrontális oktatás személyes jelenléttel.
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszám0 óra

Tananyagegység III.

MegnevezéseA diplomácia eszközei és technikái
CéljaA nemzetközi kapcsolatok ápolása során alkalmazott legfontosabb eszközök és technikák megismerése és használatuk gyakorlása.
TartalmaNemzetközi kapcsoltok ápolásához szükséges legfontosabb szabályok, eszközök, technikák és használatuk:
információk kezelése,
média kapcsolatok szervezése,
nyilvános szereplés és kommunikáció,
diplomáciai protokollszabályok,
viselkedés és öltözködés,
hivatalos étkezés szervezése,
delegációs utazások,
fordítás és tolmácsolás stb.
Konkrét, gyakorlati illusztrációk.
A tananyagegységhez rendelt óraszám30 kontaktóra
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerekA kontaktórákon előadások hangzanak el az adott szakterület legjobb ismerőitől és gyakorlati művelőitől. Az előadók előzetesen szakirodalmat bocsátanak a hallgatók rendelkezésére, amiből azok felkészülnek. Az előadásokat az előadó által vezetett gyakorlati foglalkozás követi, ahol a hallgatók konkrét feladatok segítségével alkalmazhatják a hallottakat.
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformákFrontális oktatás személyes jelenléttel.
Irányított egyéni munka.
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszám0 óra

Tananyagegység IV.

MegnevezéseKonzultációk és látogatások
CéljaA három tanegység kontaktóráinak gyakorlati alkalmazása. Látogatások alkalmával megismerkedni és konzultálni a városdiplomácia által különösen érintett partnerekkel, illetve intézmények vezetőivel.
TartalmaAz. I-III. tananyagegységekhez kapcsolódva a résztvevők együttesen vagy kisebb csoportokra tagolódva látogatásokat tesznek és konzultációkat folytatnak a városdiplomácia által különösen érintett partnereknél, illetve intézményeknél.
A látogatások és konzultációk a következő partnereket érintik:
Budapest főváros vezetői, a Főpolgármesteri Hivatal egységeinek vezetői;
Más hazai, illetve közelebbi külföldi városok vezetői;
Fontos fővárosi intézmények (pl. közlekedés, energia, járványügy, környezetvédelem stb. területén.)
Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek;
A tananyagegységhez rendelt óraszám30 óra
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott képzési módszerekKonzultációs gyakorlat.
A tananyagegység megvalósítása során alkalmazott munkaformákCsoportos munkaforma.
A kontaktórától eltérő munkaforma alkalmazása esetén, ha az a képzés óraszámába beszámítható, a beszámítható óraszám0 óra

A zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével a maximális csoportlétszám

Maximális csoportlétszám (fő)25 fő

A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása

A tananyagegységek végén nincs külön számonkérés.

A résztvevők az I. Nemzetközi helyzet jellemzői, a városdiplomácia szakterületei tananyagegységből 2 alkalommal írásban teljesítendő esszé feladatot kapnak, melyet a képzőintézmény állít össze és a vezetőség értékel.

A I-IV. tananyagegységekből 2 alkalommal írásbeli tesztvizsgát tesznek, melyet a képzőintézmény oktatói és vezetése állít össze és értékel.

Az írásbeli feladatok megvalósításának időpontjai a felnőttképzési szerződésben, vagy annak mellékleteként csatolt képzési ütemtervben kerülnek meghatározásra.

Megszerezhető minősítések: „Megfelelt”, „Kiválóan megfelelt”, „Nem felelt meg”.

„Megfelelt minősítés” megszerzését a feladatok legalább 51%-ra történő megoldásával lehet teljesíteni.

„Kiválóan megfelelt” minősítés, az írásbeli feladat és a tesztvizsgák 80%-on felüli teljesítése.

Keletkezett dokumentumok megnevezése: „Tanúsítvány a  Budapesti Városdiplomáciai Akadémia” képzés sikeres elvégzéséről. A tanúsítvány tartalmát, formáját a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22. §-a határozza meg, mely a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerből kerül kinyomtatásra a résztvevő kérésére.

A keletkezett dokumentumok kezelése:

Az értékelés során keletkezett dokumentumok, amelyek a jogszabályokban előírt időtartamig és módon a képző által tárolásra kerülnek:

 • a dokumentum átvételéről szóló jegyzőkönyv eredeti példánya,
 • a megfelelően dokumentált és kijavított feladatok,
 • értékelő lapok,
 • egyéb jegyzőkönyvek.

Sikertelen teljesítés esetén: pótlásra van lehetőség, a képző által megjelölt időpontban. Csak a nem megfelelt minősítésű tevékenységet kell a pótolni, megismételni!

A képzés zárása

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeiTanúsítvány kerül kiállításra a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 22.§-a szerint, mely a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerből kerül kinyomtatásra a résztvevő kérésére.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
• a felnőttképzési szerződésben rögzítettek maradéktalan teljesítése,
• a megengedett mértéket meg nem haladó hiányzás,
• az írásbeli feladatok és a tesztvizsgák sikeres teljesítése.

A képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételek és ezek biztosításának módja

Személyi feltételekFelsőfokú végzettséggel rendelkező, szakmájukban kiemelkedő magyar és külföldi diplomaták, egyetemi oktatók, kutatók, minimum 5 éves tapasztalattal.
Személyi feltételek biztosításának módjaOktatók foglalkoztatása megbízási szerződéssel vagy munkaszerződéssel, vagy az oktató alkalmazását biztosító más szerződéssel.
Tárgyi feltételekA résztvevők létszámának megfelelő terem, asztalokkal, székekkel.
Az oktatáshoz szükséges technikai eszközök, flipchart tábla, laptop, projektor, stb.
Tárgyi feltételek biztosításának módjaA szükséges tárgyi feltételeket a képző intézmény tulajdonjog, használati jog vagy bérleti jogviszony alapján biztosítja.
Egyéb speciális feltételek
Egyéb speciális feltételek biztosításának módja